เงื่อนไขของ Perfect Family Club

 1. การให้รายชื่อแนะนำ
  • สามารถให้รายชื่อแนะนำ (เบอร์ที่สามารถติดต่อได้) ได้ที่สำนักงานขายหรือช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
 2. การจองซื้อจากการแนะนำ
  • ต้องเป็นสมาชิก PF Club แล้วเท่านั้น สามารถแนะนำ 2 ช่องทางเท่านั้น
   • มีรายชื่อผู้ถูกแนะนำในระบบก่อนวันจองซื้อ
   • สมาชิกพาเพื่อนมาจองซื้อในวันจองซื้อ
    • กรณีสมาชิกพาเพื่อนมาจองซื้อในวันจอง สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องการพาเพื่อนมาจองซื้อบ้าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ทั้งผู้แนะนำ และผู้จองซื้อ)
    • กรณีสมาชิกไม่ได้พาเพื่อนมาด้วยตนเอง แต่มีการอ้างอิงชื่อของสมาชิก ผู้จองซื้อใหม่จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องการอ้างอิงสมาชิกในการแนะนำโดยกรณีไม่ได้พามา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง (ทั้งผู้แนะนำ และผู้จองซื้อ)
   • *การแนะนำใดๆ ที่นอกเหนือจาก 2 กรณีที่กล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นการแนะนำที่ถูกต้อง หากมีการตรวจสอบว่าการแนะนำไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ใดๆ และ/ หรือเปลี่ยนชื่อผู้แนะนำได้
  • พนักงานบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแนะนำ แต่สามารถร่วมกิจกรรมกับทาง PF Club ได้
  • การแนะนำใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. การให้คะแนนสะสม และการแลกของกำนัลจากคะแนนสะสม
  • ทุกยอดการแนะนำ 150,000 บาท รับคะแนนสะสม Perfect Happy Bonus 1 คะแนน (หรือเป็นไปตามโปรโมชั่นที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น)
  • คะแนนสะสมมีอายุ 1 ปี นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่อนุมัติคะแนน และไม่สามารถโอนคะแนนให้สมาชิกท่านอื่น
  • เงื่อนไขการอนุมัติคะแนน
   • กรณี บ้าน/ ทาวน์โฮม/ คอนโด พร้อมอยู่: สงวนสิทธิ์การอนุมัติคะแนนเฉพาะผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่จองซื้อ
   • กรณี บ้าน/ ทาวน์โอม สั่งสร้าง: สงวนสิทธิ์การอนุมัติคะแนนเฉพาะผู้ที่ทำสัญญาภายในวันสิ้นเดือนถัดจากเดือนที่จองซื้อ
   • กรณี คอนโด สั่งสร้าง: สงวนสิทธิ์การอนุมัติคะแนนเฉพาะผู้ที่ทำสัญญาภายใน 15 วันนับจากวันจองซื้อ และผ่านดาวน์ครบ 6 เดือนติดต่อกัน (หรือมูลค่าเทียบเท่าผ่อนดาวน์ 6 เดือน)
 4. การจัดส่ง และรับของกำนัล
  • ใช้ระยะเวลาในการแลกของกำนัลอย่างน้อย 45 วัน (นับจากวันที่ 30 ของรอบเดือนที่ PF Club ได้รับเอกสาร)
  • กรณีการแลกของกำนัลชิ้นใหญ่ (ตู้เย็น, ทีวี, เครื่องซักผ้า เป็นต้น) บริษัทคู่ค้าจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อขอข้อมูลการส่งกำนัล โดยจะจัดส่งไปยังบ้านของสมาชิกภายในโครงการของบริษัทฯ เท่านั้นไม่ว่ากรณีใดๆ การส่งนอกสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านของสมาชิกภายในโครงการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง โดยสมาชิกจะต้องชำระค่าบริการเอง
  • สมาชิกผู้รับกำนัลจะต้องตรวจสอบและเซ็นรับของกำนัล บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อมีการเซ็นรับของกำนัลแล้ว
  • กรณีการแลกของกำนัลชิ้นเล็ก (Voucher, iPhone, iPad เป็นต้น) บริษัทคู่ค้าจะจัดส่งของกำนัลดังกล่าวไปยังสำนักงานขายโครงการ เพื่อพนักงานขายเซ็นตรวจสินค้าและแจ้งให้สมาชิกมารับของกำนัล โดยเซ็นรับของกำนัลเพื่อส่งกลับมายังส่วนกลางต่อไป บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เมื่อมีการเซ็นรับของกำนัลแล้ว
  • เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทคู่ค้ากำหนด
  • บริษัทคู่ค้า ขอความร่วมมือในการบันทึกภาพเมื่อมีการส่งของกำนัลเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และเพื่อประชาสัมพันธ์ลงในสื่อของส่วนกลาง

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล