ประวัติบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม เพื่อขายเป็นหลักโดยบริษัทมีนโยบายในการบริหารงาน และว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบกำหนด และมีการควบคุมการก่อสร้าง โดยการจัดส่งวิศวกรและสถาปนิกของ บริษัทเข้าไปตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน และมีบริษัทย่อยในธุรกิจก่อสร้าง เพื่อรับงานก่อสร้างและดำเนินการพัฒนาโครงการให้กับเฉพาะกลุ่มบริษัทเป็นหลัก และมีบริษัทในเครือของเรา บริหารโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงานพื้นที่ เชิงพาณิชย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมและการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

เป้าหมายการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท คือการมอบบ้านที่มีความสุขและการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวความคิด HAPPY LIVING ให้กับลูกค้าโดยยึดหลักดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างความสุขแก่ผู้อยู่อาศัยในทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด ทั้งทำเลที่ตั้งโครงการและรูปแบบโครงการ โดยเน้นที่คุณภาพสินค้าและคุณภาพการอยู่อาศัย

ตั้งแต่การออกแบบที่สวยงามมีความลงตัวและเกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในทุกแบบบ้านตลอดจนการเพิ่มความร่มรื่นภายในโครงการด้วยต้นไม้ ทะเลสาบ และการจัดสวนภายในโครงการ เพื่อสร้างบรรยากาศธรรมชาติ การจัดให้มีสโมสรส่วนกลางและบริการต่างๆ สำหรับบริการผู้อยู่อาศัยอีกทั้งดูแลความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดในจุดที่สำคัญและมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่ประตูทางเข้า รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมสร้างความบันเทิงช่วงวันหยุด และเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เกิดสังคม และมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านภายในโครงการ ทั้งนี้บริษัทใส่ใจและทุ่มเทในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นเสริมสร้างความสุขใน การพักอาศัยทำให้ผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการยอมรับด้วยดีตลอดมา

สุดท้ายนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ในทุกทำเลที่ตั้ง ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านแฝด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดฯ ตั้งแต่ระดับราคา 1 ล้านบาท ถึง 150 ล้านบาท ในหลากหลายทำเล เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุดและสร้างความภูมิใจในการอยู่อาศัยในโครงการของกลุ่มบริษัทพร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค ทั้งนี้บริษัทเชื่อในการบริหารจัดการว่า...

“การมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมสร้างสังคมที่ดีและเพิ่มคนดีให้กับสังคมต่อไป”

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ
Property Perfect Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท
0107536001231
Website
www.pf.co.th
โทรศัพท์
0-2245-6640-8, 0-2247-7500-4
โทรสาร
0-2247-3328
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 7,667,826,432 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
1 บาท
มูลค่าที่เรียกชำะแล้ว
7,667,826,432 บาท

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติดังนี้

ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ไทยพร็อพ”) ที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อกิจการของไทยพร็อพ ด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ไทยพร็อพ โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไทยพร็อพที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นตัวเงิน ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาทเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“แกรนด์แอสเสท”) ที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของแกรนด์แอสเสทด้วยวิธีการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของแกรนด์แอสเสท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของแกรนด์แอสเสท ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นตัวเงินในอัตราหุ้นละ 1.29 บาทเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นของ แกรนด์แอสเสท ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปัญผล ดังนั้นราคาในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของหุ้นแกรนด์ แอสเสท จึงเปลี่ยนเป็นหุ้นละ 1.29 บาท

ไดัมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,737,610,610 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 5,960,980,722 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,960,980,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญ จดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,776,629,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,960,980,722 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 7,900,000,000 บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 1,939,019,278 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 1,939,019,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 1,928,031,552 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 1 บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 10,987,726 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับ การปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 (PF-W3)
ปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่ม จำนวน 1,806,495,077 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,806,495,077 บาท และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) จำนวน 78,379,700 บาท

จัดตั้งเงินทุนในการร่วมการค้า ในนามชื่อ บริษัท ดาราฮารเ์บอร์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว 400,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 200,000,000 บาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65

เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บมจ. วีรีเทล ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,300,985,485.80 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้นใน บมจ. วีรีเทล เท่ากับ ร้อยละ 94.98

บมจ. วีรีเทลได้ลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วจาก 6,337,678,570 บาท
(หุ้นสามัญ 1,267,535,714 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เป็น 1,330,912,499.70 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1.05 บาท และนำทุนที่ลดลงจำนวน 5,006,766,070.30 บาท ไปลดส่วนต่างกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยขาดทุนสะสมของ วีรีเทล ตามลำดับ และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,330,912,499.70 บาทเป็นจำนวน 4,761,824,999.40 บาท (หุ้นสามัญ 4,535,071,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.05 บาท)

Property Perfect International ได้มีการแปลงหนี้ใน Share Group เป็นทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Share Group จำนวน 500,000,000 เยน แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5,000 เยน และนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายให้แก่ Property Perfect International แล้ว Share Group จึงนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้ให้แก่ Property Perfect International ทำให้ปัจจุบัน Property Perfect International ถือหุ้นใน Share Group คิดเป็นสัดส่วนละ 95.61 (เดือนพฤศจิกายน 2557 Share Group เปลี่ยนชื่อเป็น Kiroro Resort Holdings)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการบมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ และบมจ. แกรนด์ แอสเสทตามแผนการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ การเพิ่มทุนและ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของกับ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ และ บมจ. แกรนด์ แอสเสท ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เพิ่มทุนจดทะเบียน บจ. เพอร์เฟค สปอร์ต คลับ จำนวน 45,000,000 บาท รวมเป็น
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 50,000,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 25,000,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2557 ไดมีมติจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทที่ถืออยู่ใน บมจ. กรงุเทพ บ้านและที่ดิน ให้แก่
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการสำหรับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทมีมติซื้อทรัพย์สินทั้งหมดคืนจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ที่ราคา 505,000,000 บาท และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคได้จดทะเบียนเลิกกองทุนในเดือนมีนาคม

จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บจ. เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บมจ. วีรีเทล ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ (Right Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคา 1.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 500,400,000 ทำให้บริษัทถือหุ้นใน บมจ. วีรีเทล เท่ากับร้อยละ 93.31

เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บจ. ยูนิลอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อีกจำนวน 4,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เดิม 100,000 บาท โดยเรียกชำระในอัตราร้อยละ 25 คิดเป็นเงิน 1,225,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว มูลค่า 1,325,000 บาท

ลงทนุใน บจ. มารียา สตัฟฟ์ ซึ่งมีสิทธิการเช่า บริเวณ เขตบางกะปิ ทั้งหมดในราคา 350,000,000 บาท ทำให้ บจ. มารียา สตัฟฟ์ เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บจ. รามอินทรา มอลล์)

จัดตั้งและร่วมลงุทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ ซึ่งรับโอนกรรมสิทธิ์ในหอพักใกล้กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จากบริษัทโดยกองทุนอสังหาริมทรัพน์ยูนิลอฟท์มีกองทุนจดทะเบียนทั้งหมด 515,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น 51,500,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท

ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยการนำบริษัทย่อยคือ Property Perfect International เข้าลงทุนโดยการเป็นผู้ถือหุ้นใน Share Group (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Kiroro Resort Holdings) ในสัดส่วนร้อยละ 69.01 ซื้อทรัพย์สินคือ โครงการคิโรโระ รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรายละเอียดของทรัพย์สิน ประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 292 ไร่ โรงแรม จำนวน 2 โรงแรม รวม 422 ห้อง รวมถึงทรัพย์สินในการประกอบกิจการโรงแรม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นสกี

บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ บจ.ยูแอนด์ ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ อีกหุ้นละ 50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000,000 บาท บริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ลงทนุในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. วีรีเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 363,912,024 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 400,303,226.40 บาท ซึ่งทำให้บริษัทถือหุ้นใน บมจ.วีรีเทล รวมทั้งสิ้น 727,824,048 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.05

เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัทย่อยจำนวน 500 ล้านบาท

จัดตั้งบริษัท ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และ ทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 50 ล้านบาท

จัดตั้งบริษัท เพอร์เฟค ฟรีแฟบ จำกัด-บริษัทร่วมทุน ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทและ เรียกชำระ 2.5 ล้านบาท

จัดตั้งบริษัท ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด-บริษัทย่อย ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท

อนุมัติมาตรการและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในโครงการของบริษัทและระบบป้องกันอุทกภัย

เปิดตัวโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น รูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ "เดอะ วิลล่า"

เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ " เมโทร สกาย" 2 โครงการ

เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ 2 แบรนด์ ได้แก่ "ไอ-คอนโด" และ "ยูนิลอฟท์"

ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูคงเหลือ 37 ล้านบาท อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เจ้าหนี้สามารถรับชำระหนี้จากบริษัทได้ ปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิใน ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 42.06 ล้านหน่วย และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยัง ไม่ได ้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 8,863,476 หน่วย

บริษัทได้ดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟู เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 229 ล้านบาท

บริษัทได้ดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟู เป็นจำนวนเงิน 383 ล้านบาท

เปิดตัวโครงการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ภายใต้แบรนด์ "เดอะ วิลล่า"

ได้รับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานจากกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก ภายใต้แบรนด์ "เมโทร พาร์ค"

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ก่อตั้งบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รางวัลความสำเร็จ

ปี 2557 รางวัลประเภท โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

จาก โครงการ เพอร์เฟค เพลส แจ้งวัฒนะและ โครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รังสิต การจัดให้มีพื้นที่สวนสาธารณะ ทะเลสาบ ร้อมด้วยสโมสรขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบโดยร่วมกับพันธมิตร ธุรกิจ อาทิ ร้านอาหาร, ศูนย์ออกกำลังกาย Fitness Center ร้านสะดวกซื้อ 7Eleven ร้านกาแฟ True Coffee เพื่อให้บริการภายในอาคารสโมสร ซึ่งเป็นการ สร้างความแตกต่างที่เป็นจุดเด่นเหนือคู่แข่ง และ เป็นการส่งเสริมสังคมที่อบอุ่น แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ใช้ ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจนกลายเป็นจุดแข็ง ของบริษัทตราบถึงวันนี้

ปี 2555 โครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์

ได้รับรางวัล Thailand Property Awards 2012 สาขาผู้พัฒนา โครงการบ้านยอดเยี่ยม และโครงการ เพอร์เฟค เพลส รังสิต ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ ดีเด่นภาคเอกชน ประเภทบ้านเดี่ยว ประจำปี 2555

ปี 2551 บริษัทได้รับรางวัลจากการประกวด “โครงการบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”

จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งมอบรางวัล ให้แก่แบบบ้าน และโครงการจัดสรร ที่มีความใส่ใจในเรื่องของการ อนุรักษ์พลังงาน ทั้งการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การวางผัง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้รับ รางวัลในประเภทต่างๆ รวม 10 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลประเภท บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 3 รางวัล
  จาก โครงการ เพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์ และ โครงการ เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ
 • รางวัลประเภท บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้สอย 200-300 ตารางเมตร จำนวน 2 รางวัล
  จาก โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์
 • รางวัลประเภท บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 120 ตารางเมตร จำนวน 1 รางวัล
  จาก โครงการ เดอะ วิลล่า รัตนาธิเบศร์ รางวัลประเภท บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 120 ตารางเมตร จำนวน 1 รางวัล จาก โครงการ เดอะ เมทโทร พระราม 9
 • รางวัลประเภท โครงการจัดสรรขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง
  จาก โครงการ มณีรินทร์ พาร์ค 2 รังสิต
 • รางวัลประเภท โครงการจัดสรรขนาดกลาง จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 100-299 แปลง
  จาก โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ เอกมัย-รามอินทรา
 • รางวัลประเภท โครงการจัดสรรขนาดใหญ่ จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 300 แปลงขึ้นไป
  จาก โครงการ เพอร์เฟค เพลส สุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ