Project Smart City

Property Perfect ร่วมกับ AIS Samsung และ Mobike

นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาโครงการ สู่การเป็น SMART CITY ภายใต้แนวคิด เพอร์เฟค สมาร์ท ซิตี้

“เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ง่ายขึ้น”

Perfect Smart City

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุค 4.0
ซึ่งโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาโครงการ
สู่การเป็น SMART CITY ภายใต้แนวคิด เพอร์เฟค สมาร์ท ซิตี้

มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน 6 แกนหลัก

Innovation
Innovation
Energy Saving
Energy Saving
Convenience
Convenience
Transportation
Transportation
Security
Security
Work & Education
Work & Education

Innovation

พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค ได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา โครงการสู่การเป็น “เพอร์เฟค สมาร์ท ซิตี้” โดยร่วมมือกับ AIS ในการนําเครือข่าย NB-IOT เป็นโครงสร้างพื้นฐาน หลักในการพัฒนาโครงการและเป็นครั้งแรกในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมให้บริการ แบบครบวงจรทั้งอุปกรณ์ แอปพลิเคชั่น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเครือข่าย NB-IOT ซึ่งพัฒนา เป็น ONE SINGLE PLATFORM เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ และทําให้การบริหารจัดการมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยโซลูชันส์ภายนอกบ้าน (SMART CITY) จะเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ใน โครงการโดยเน้นเรื่องความสะดวก ปลอดภัย และการประหยัดพลังงานที่สําคัญ ยังช่วยลด ค่าใช้จ่าย เช่น ประหยัดไฟได้ถึง 50% เป็นต้น ส่วนโซลูชันส์ภายในบ้าน (SMART HOME) เป็น การเปลี่ยนบ้านทั้งหลังให้ทันสมัย สามารถควบคุมและสั่งการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชั่น

Energy Saving

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เล็งเห็นความสําคัญในการประหยัดพลังงาน เพื่อความสุขที่ยั่งยืนในโครงการ บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่สิ้นเปลืองออกไป โดยได้นําร่องทําระบบไฟแสง จันทร์อัจฉริยะ (SMART STREET LIGHTING) ในโครงการบ้านจัดสรร และ ไฟตามทางเดินเชื่อมอาคารในกลุ่มคอนโดมิเนียม

Smart Street Lighting

Smart
Street Lighting

ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ ที่ทําหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด เมื่อมีรถหรือคนผ่านเส้นทางที่กําหนด จะมีการเปิดไฟใข้งานอัตโนมัติ และสามารถควบคุมความสว่างได้เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน

Smart Lighting

Smart Lighting

ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ ที่ทําหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด เมื่อมีผู้ใช้งานเดินผ่าน เพื่อในบริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร และจุดที่ต้องการ

Smart CCTV and Garden Lighting

Smart CCTV and
Garden Lighting

ระบบ CCTV และไฟส่องสว่างในสวน ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการ ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนํามาใช้เป็นพลังงานทั้งเรื่องความปลอดภัยและแสงสว่าง มาใช้เป็นพลังงาน ทั้งสวยงามจากการไม่ต้องเดินสายไฟ นอกจากนั้นสามารถ เชื่มต่อด้วย WIFI เพ่ือสามารถให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถเข้าถึง CCTV ได้ สามารถ Monitor ผ่าน Application ได้อย่างอุ่นใจ

Convenience

แนวคิดเพื่อการตอบสนอง Life Style ในการอยู่อาศัยยุคใหม่ ในการคัดสรร Technology และ Innovation ที่ตอบโจทย์ความหลายหลายความต้องการได้อย่างเหมาะสมและลงตัวทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยวและ คอนโดมิเนียม จากแนวคิดจากการอยู่อาศัยจริง ร่วมออกแบบจาก Partner ทั้งไทยและต่างประเทศที่มีความ เฉพาะด้านให้เหมาะสมในทุกการอยู่อาศัย

Smart Home Solution

Smart Home
Solution

แนวคิดการอยู่อาศัยที่ออกแบบให้เหมาะกับชีวิตครอบครัวในทุก Generation อย่างลงตัว ด้วย IoT Technology จาก AIS ทั้งควบคุมผ่าน Application หรือสั่งการด้วยเสียง ที่ทําให้การอยู่อาศัยในบ้านและเชื่อมต่อ Community ในโครงการได้อย่างสะดวกสบาย

Semi Hem (Home Energy Monitering)

Semi Hem
(Home Energy Monitering)

พัฒนาตัวบ้านให้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าและประปา พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ที่จะทําให้คุณอุ่นใจในการอยู่อาศัยครบครัน

Smart Condo Solution METRO LUXE 4.0

Smart Condo
Solution
METRO LUXE 4.0

แนวคิดการอยู่อาศัยสําหรับผู้อาศัยคอนโดมิเนียมในเมือง ที่ผสมผสานนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าล่าสุด จาก SAMSUNG และ IoT Technology จาก AIS ที่ทําให้การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส

Smart Condo Solution CAMPUS 4.0

Smart Condo
Solution
CAMPUS 4.0

แนวคิดการอยู่อาศัยสําหรับคอนโดมิเนียมใกล้สถานศึกษา รองรับชีวิตนักศึกษา ใส่ใจในรายละเอียด เลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องทั้ง Function การอยู่อาศัยและ Facilities อย่างครบครัน เช่น SMART Study Room / Play Room เป็นต้น

Transportation

การเดินทางเป็นปัจจัยที่สําคัญ ในการเชื่อมต่อไปจุดสําคัญต่างๆ ทั้งเพื่อธุรกิจ การทํางาน หรือการพักผ่อน พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค ได้ยกระดับเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยไปอีกขั้น ภายใต้เทคโนโลยี NB IoT ร่วมกับทั้ง AIS และ Mobike

Smart Shuttle Bus

Smart Shuttle Bus

ให้บริการรถรับส่งผู้อยู่อาศัยจากโครงการ ไปยังจุดเชื่อมต่อสําคัญ อาทิ สถานีรถไฟฟ้า หรือ AIRPORT RAILLINK โดยยกระดับ ให้สามารถ Monitor รถผ่าน Application เพื่อเพิ่มทั้งความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบระยะเวลาของรถโดยสารได้อย่างแม่นยํา

Smart Bike

Smart Bike

บริการจักรยานสาธารณะ Sharing Bike ที่ให้บริการผู้อยู่อาศัยในโครงการ ในการเดินทางระยะสั้นเพื่อเชื่อมต่อไปยังช่องทางการเดินทางหลัก เช่น สถานีรถไฟฟ้า, Community Mall หรือออกกําลังกาย ในโครงการผ่านผู้ให้บริการชั้นนําระดับโลก อย่าง Mobike

Security

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้นําเอานวัตกรรมมาเพิ่มจากความปลอดภัยมาตรฐาน ทั้งโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม ให้สอดคล้องกับความต้องการในหลากหลายรูปแบบ ทําให้ความปลอดภัยไปพร้อมกับความสะดวกได้อีกด้วย

Face Recognition

Face Recognition

เพิ่มระบบ Face Recognition บริเวณทางเข้าคอนโดมิเนียม เพิ่มความปลอดภัยในระดับอาคาร โดยนําเอาระบบจดจําใบหน้าติดตั้งเสริมระบบ Keycard เพื่อสร้างความปลอดภัยที่มากขึ้น พร้อมเสริมความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัยมากกว่าระบบเดิม

Visitor Tracker

Visitor Tracker

ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในโครงการแทนการแลกบัตรปกติ โดยใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในการติดตามบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโครงการพร้อมมีหน่วยรักษาความปลอดภัย Monitor อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามจุดหมายปลายทางของบุคคลภายนอกอย่างถูกต้อง

Work & Education

เพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้อาศัย และส่งผลให้เกิด Community ที่สร้างความสุขแบบ Happy Living ได้อย่างยั่งยืน เราได้เพิ่มพื้นที่ส่วนกลางสําหรับแลกเปลี่ยนให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาทั้งในภายในและภายนอกอาคาร พร้อม AIS Super Wifi ให้ไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อ

CO-Working Space

บริการพื้นที่ Co-Working Space สําหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมบริการ AIS Super Wifi ในสโมสรส่วนกลาง

Perfect Smart City

เปลี่ยนชีวิตยุคใหม่ให้ง่ายขึ้น