*

Price

Baht
/

Land area

Rai
Ngan
Sq.wa.

Location

Upload Document

Maximum of all file size is 8MB. (Only gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)

เอกสารประกอบในการเสนอขายที่ดิน ดังนี้

 1. รูปภาพที่ดิน
 2. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
 3. ขนาดที่ดินรวมทั้งหมด และราคาเสนอขาย
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
 5. ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
 6. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสนอขายที่ดิน
** **


เอกสารประกอบในการเสนอขายที่ดิน

ฝ่ายจัดซื้อที่ดิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 100/1 อาคาร วรสมบัติ ชั้น 10R ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เอกสารประกอบในการเสนอขายที่ดิน ดังนี้

 1. รูปภาพที่ดิน
 2. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
 3. ขนาดที่ดินรวมทั้งหมด และราคาเสนอขาย
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
 5. ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
 6. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสนอขายที่ดิน
** **