ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

Property Perfect

ชื่อบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Property Perfect Public Company Limited

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประเภทธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท

0107536001231

เว็บไซต์

www.pf.co.th

โทรศัพท์

0-2245-6640-8 0-2247-7500-4

โทรสาร

0-2247-3328

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 8,667,826,432 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

1 บาท

มูลค่าที่เรียกชำระแล้ว

8,667,826,432 บาท