OUR VISION

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ เป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการสร้างความสุข และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงชีวิต รวมถึงชุมชนพันธมิตร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน โดยเน้นคุณภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ สมบูรณ์แบบ

ภารกิจที่ต้องดำเนินการ

  • สร้างสรรค์ – พัฒนาสินค้าและบริการที่ทันสมัยในทำเลที่มีศักยภาพ ตอบสนองแนวคิดใหม่ๆ ของการใชช้วีติอย่างทันเวลา และต่อเนื่อง
  • สร้าง – พัฒนาความมั่นคงของฐานะทางการเงินเพื่อให้ตอบรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบครัน
  • สร้างสรรค์ – พัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศโดยทีมบุคคลากรมืออาชีพภายใต้ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างสรรค์ – พัฒนาความสุข ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต
  • สร้างสรรค์ – พัฒนาชื่อเสียง และความภาคภูมิใจด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ และ คำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบในทุกส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง
บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และ คอนโดมิเนียม เพื่อขายเป็นหลัก โดยบริษัทมีนโยบายในการบริหารงาน และว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแบบที่กำหนด และมีการควบคุมการก่อสร้างโดยการจัดส่งวิศวกร และสถาปนิกของบริษัทเข้าไปตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน
 
บริษัทยังมีบริษัทย่อยในธุรกิจก่อสร้าง เพื่อรับงานก่อสร้าง และดำเนินการพัฒนาโครงการให้กับเฉพาะกลุ่มบริษัทเป็นหลัก นอกเหนือจากการว่าจ้างบริษัทก่อสร้างจากภายนอก เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัท ยังมีบริษัทย่อยเพื่อพัฒนา และบริหารโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน พื้นที่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม และ การลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
เป้าหมายการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท คือ การมอบบ้านที่มีความสุข และการอยู่อาศัยที่สมบรูณ์แบบ ภายใต้แนวความคิด "HAPPY LIVING" ให้กับลูกค้าโดยยึดหลักการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้ถือหุ้น